Y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 24 Hydref 2013

 

 

 

Amser:

09:03 - 12:02

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_400000_24_10_2013&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Ann Jones (Cadeirydd)

Angela Burns

Keith Davies

Suzy Davies

Rebecca Evans

Bethan Jenkins

Lynne Neagle

David Rees

Aled Roberts

Simon Thomas

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Grace Martins, Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Simon Morea, Llywodraeth Cymru

Gemma Nye, Llywodraeth Cymru

Ceri Planchant, Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Llywodraeth Cymru

Mair Roberts, Llywodraeth Cymru

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr, Addysg Bellach a Phrentisiaethau, Llywodraeth Cymru

Marcus Richards, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Bethan Davies (Ail Clerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

 

</AI2>

<AI3>

2    Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth - y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Bu’r Pwyllgor yn clywed tystiolaeth am y Bil gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r wybodaeth a ganlyn:

 

Rhestr lawn o ymatebwyr i’r ymgynghoriad ar y Bil Addysg (Cymru);

 

Esboniad o’r hyn sy’n ofynnol o dan y broses adran 160 o’i gymharu â’r cais o dan adran 347;

 

Eglurhad pellach o’r broses o symud plant sydd ag anghenion addysgol arbennig

 

 

</AI3>

<AI4>

3    Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) - Cyfnod 2: Trafod y gwelliannau

Dywedodd y Cadeirydd y byddai’r Pwyllgor yn trafod y gwelliannau yn y drefn a ganlyn:

Adrannau 1 – 11

Atodlenni 1 a 2

 

Gwaredodd y Pwyllgor ar y gwelliannau a ganlyn:

 

Adrannau 1, 2 a 3: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

 

Adran: 4:

Derbyniwyd gwelliant 4yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adrannau 5 a 6: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

 

Adran 7:

Gwelliant 1 - Simon Thomas 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 7.

 

Adrannau 8 a 9: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

 

Cafodd gwelliant 9 ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66

 

Adran newydd

Gwelliant 10 - Aled Roberts 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Angela Burns

Aled Roberts

Bethan Jenkins

Simon Thomas

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Ni chafodd gwelliant 13 ei gynnig, yn unol â Rheol Sefydlog 26.65

 

Ni chafodd gwelliant 14 ei gynnig, yn unol â Rheol Sefydlog 26.65

 

Adran newydd

Gwelliant 15 – Bethan Jenkins 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Bethan Jenkins 

Simon Thomas

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

Suzy Davies

Angela Burns

Aled Roberts

 

2

8

0

Gwrthodwyd gwelliant 15.

 

Adran 10:

Gwelliant 10 – Aled Roberts  

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 11.

 

Adrannau 11 a 12: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly barnwyd bod yr adrannau wedi’u derbyn.

 

Atodlen 1:

Gwelliant 2 – Simon Thomas

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Gwelliant 8 – Angela Burns

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Derbyniwyd gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i)

 

Gwelliant 6 – Huw Lewis

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

Simon Thomas

Bethan Jenkins 

Aled Roberts

Angela Burns

Suzy Davies

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.37 a 6.20(ii).

Gwrthodwyd gwelliant 6.

 

Cafodd gwelliant 3 ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66

 

Derbyniwyd gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i)

 

Gwelliant 12 – Bethan Jenkins

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Bethan Jenkins

Simon Thomas

Aled Roberts

Ann Jones

Keith Davies

Rebecca Evans

Lynne Neagle

David Rees

Suzy Davies

Angela Burns

 

3

7

0

Gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Atodlen 2: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r atodlen hon, felly barnwyd bod yr atodlen wedi’i derbyn.

 

Barnwyd bod y Bil, fel y’i diwygiwyd, wedi’i dderbyn.

 

Cytunodd y Pwyllgor nad oedd angen Memorandwm Esboniadol diwygiedig (Rheol Sefydlog 26.27).

 

2.5 Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor y byddai trafodion Cyfnod 3 ar gyfer y Bil yn dechrau ddydd Gwener 25 Hydref 2013.  Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau y byddai’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau yng Nghyfnod 3 yn cael ei gyhoeddi maes o law.

 

 

 

 

 

 

</AI4>

<AI5>

4    Bil Addysg (Cymru): Cyfnod 1 - trafod y materion allweddol

Oherwydd diffyg amser, nid oedd y Pwyllgor yn gallu trafod y materion allweddol. Cytunodd y Pwyllgor y byddai’r materion hyn yn cael eu hystyried yn y cyfarfod ar 6 Tachwedd.

 

 

</AI5>

<AI6>

5    Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15 – ystyried y llythyrau drafft

Oherwydd diffyg amser, nid oedd y Pwyllgor yn gallu trafod y llythyrau drafft. Cytunodd y Pwyllgor y byddai’r llythyrau drafft hyn yn cael eu hanfon at yr Aelodau y tu allan i gyfarfod y Pwyllgor er mwyn iddynt allu gwneud sylwadau arnynt.  

 

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>