Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 19 Ionawr 2017

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.15)                                                                                 (Tudalennau 1 - 3)

</AI2>

<AI3>

Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd - Senedd@Casnewydd – 13 Ionawr 2017

                                                                                            (Tudalennau 4 - 5)

</AI3>

<AI4>

3       Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

(09.15)                                                                               (Tudalennau 6 - 27)

 

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Chris Tudor-Smith – Uwch Swyddog Cyfrifol, Llywodraeth Cymru

Rhodri Jones – Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Memorandwm esboniadol

 

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd am weddill y cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn:

(10.15)                                                                                                             

 

Eitemau 5 a 9-12.

 

</AI5>

<AI6>

5       Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(10.15)                                                                                                             

</AI6>

<AI7>

10.30-10.45 Egwyl

 

</AI7>

<AI8>

6       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3

(10.45)                                                                             (Tudalennau 28 - 53)

 

Brian Mayne, Ricardo Energy & Environment, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cymru – Effeithlonrwydd Adnoddau a Rheoli Gwastraff, Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff

Robert Little, Cyfarwyddwr Masnachol, MSS Group Ltd, Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff

Lee Marshall, Prif Swyddog Gweithredol, Pwyllgor Ymgynghorol Ailgylchu Awdurdodau Lleol

 

Papur 1 - Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff - tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 2 - Pwyllgor Ymgynghorol Ailgylchi Awdurdodau Lleol - tystiolaeth ysgrifenedig

 

 

 

</AI8>

<AI9>

7       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 4

(11.45)                                                                             (Tudalennau 54 - 77)

 

Clare McCallan, Rheolwr y Prosiect Treth Gwarediadau Tirlenwi, Cyfoeth Naturiol Cymru

Becky Favager, Rheolwr Gwastraff ac Adnoddau - Cyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Papur 3 – Cyfoeth Naturiol Cymru - tystiolaeth ysgrifenedig

 

</AI9>

<AI10>

12:45 – 13:45   Cinio

 

</AI10>

<AI11>

8       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

(13.45)                                                                           (Tudalennau 78 - 114)

 

Kim Gutteridge, Pennaeth Grantiau, Codi Arian Mawr- Cynllunio a Datblygu, RSPB

Dr Stephen Marsh-Smith, Afonydd Cymru

Dr Patrick Bishop, Uwch Ddarlithydd, Coleg y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Abertawe, Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU

James Byrne, Rheolwr Tirweddau Byw, Ymddiriedolaethau Natur Cymru

 

Papur 4 - RSPB Cymru - tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 5 - Afonydd Cymru - tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 6 - Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU - tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 7 - Ymddiriedolaethau Natur Cymru - tystiolaeth ysgrifenedig

 

 

</AI11>

<AI12>

9       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(14.45)                                                                                                             

</AI12>

<AI13>

10   Gohebiaeth gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru: Cyfoeth Naturiol Cymru

(15.00)                                                                         (Tudalennau 115 - 118)

 

Papur 8 - Llythyr gan y Cadeirydd at Archwilydd Cyffredinol Cymru – 16 Rhagfyr 2016

Papur 9 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at y Cadeirydd – 22 Rhagfyr 2016

 

</AI13>

<AI14>

11   Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Trefn y broses drafod

(15.20)                                                                         (Tudalennau 119 - 121)

 

Papur 10 - Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) - Trefn y broses drafod

 

</AI14>

<AI15>

12   Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

(15.30)                                                                         (Tudalennau 122 - 135)

 

Papur 11 - Craffu Ariannol ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

 

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>