Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2017

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


 

 

<AI1>

1       Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)                                                                                                

 

 

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

 

</AI2>

<AI3>

3       Craffu cyffredinol ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

(09.30 - 10.45)                                                                  (Tudalennau 1 - 23)

 

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig - Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

 

 

</AI3>

<AI4>

4       Papur i’w nodi

(10.45 - 10.50)                                                                                                

 

</AI4>

<AI5>

Llythyr gan y Llywydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

                                                                                        (Tudalennau 24 - 26)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Llywydd

 

</AI5>

<AI6>

Llythyr oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru am Ardaloedd Morol Gwarchodedig

                                                                                        (Tudalennau 27 - 35)

Dogfennau atodol:

Llythyr oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru

 

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer gweddill yr eitemau yn y cyfarfod hwn.

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

6       Trafod ymateb i'r llythyr gan y Llywydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

(10.50 - 11.00)                                                                (Tudalennau 36 - 39)

Dogfennau atodol:

Briff Cyfreithiol

 

</AI8>

<AI9>

Egwyl

(11.00 - 11.10)

 

</AI9>

<AI10>

7       Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd - trafod yr adroddiad drafft

(11.10 - 12.30)                                                                                                

 

</AI10>

<AI11>

Cinio

(12.30 - 13.00)

 

</AI11>

<AI12>

8       Cyflwyniad ar oblygiadau'r Bil Diddymu ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor

(13.00 - 13.45)

                                                                                                                          

</AI12>

<AI13>

9       Trafod Blaenraglen Waith y Pwyllgor

(13.45 - 14.00)                                                                (Tudalennau 40 - 43)

Dogfennau atodol:

Blaenraglen Waith

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>