Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2017

Amser: 09.16 - 12.45
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4196


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Siân Gwenllian AC

Huw Irranca-Davies AC

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

Simon Thomas AC

Lesley Griffiths AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Louise Andrewartha (Dirprwy Glerc)

Wendy Dodds (Ymchwilydd)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 389KB) Gweld fel HTML (227KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Rhag-gyfarfod preifat

</AI2>

<AI3>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan Gareth Bennett AC.

 

</AI3>

<AI4>

3       Craffu blynyddol ar Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i adolygu adroddiad panel asesu y DU o'r Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur, a nodwyd gan Simon Thomas AC, ac ysgrifennu at y Pwyllgor gyda'i hymateb ar ei gynnwys.

 

</AI4>

<AI5>

4       Papur i’w nodi

</AI5>

<AI6>

4.1   Llythyr gan y Llywydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI6>

<AI7>

4.2   Llythyr gan Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch Ardaloedd Morol Gwarchodedig

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI7>

<AI8>

6       Trafod ymateb i'r llythyr gan y Llywydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

Cytunodd y Pwyllgor i ymateb i'r llythyr i roi gwybod i'r Llywydd y dylai dyddiad y prif ddiwrnod penodedig fod yn Ebrill 1, 2018, nid 6 Ebrill 2018 fel y nodir yn y llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, os yw'r diwrnod i gyd-fynd â'r model cadw pwerau yn dod i rym.

 

</AI8>

<AI9>

7       Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - trafod yr adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i'w lansio ddydd Mercher 26 Gorffennaf yn Sioe Frenhinol Cymru.

 

</AI9>

<AI10>

8       Cyflwyniad ar oblygiadau Deddf y Diddymu o ran Blaenraglen waith y Pwyllgor

Gwarandawodd y Pwyllgor ar y cyflwyniad a thrafododd y materion a godwyd.

 

</AI10>

<AI11>

9       Trafod Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Cytunodd y Pwyllgor ar ei Flaenraglen Waith ar gyfer tymor yr hydref a chytunodd i gynnal ymchwiliad byr i brosiectau ynni cymunedol.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>