Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 16 Hydref 2017

Amser: Times Not Specified
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4337


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Huw Irranca-Davies AC (Cadeirydd)

Dafydd Elis-Thomas AC

Nathan Gill AC

David Melding AC

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Tanwen Summers (Ail Glerc)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 212KB) Gweld fel HTML (62KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

</AI2>

<AI3>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)128 - Rheoliadau Addysg (Cyflenwi Gwybodaeth am y Gweithlu Ysgolion) (Cymru) 2017

</AI4>

<AI5>

2.2   SL(5)138 - Gorchymyn Trwyddedu Morol (Dirprwyo Swyddogaethau) (Cymru) 2017

</AI5>

<AI6>

2.3   SL(5)140 - Rheoliadau Addysg (Offer Peryglus mewn Ysgolion) (Dileu’r Cyfyngiadau ar Ddefnydd) (Cymru) 2017

Penderfynodd y Pwyllgor y dylid adrodd SL(5)128 yn unol â'r pwynt adrodd o ran rhinweddau. Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau eraill ac roeddent yn fodlon.

</AI6>

<AI7>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI7>

<AI8>

3.1   SL(5)130 – Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2017

</AI8>

<AI9>

3.2   SL(5)139 - The NHS Business Services Authority (Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG) (Establishment and Constitution) (Amendment) Order 2017

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac adroddodd arno i’r Cynulliad yn unol â’r pwyntiau rhinweddau.

</AI9>

<AI10>

4       Offerynnau nad ydynt yn codi unrhyw faterion adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE

</AI10>

<AI11>

4.1   SL(5)137 - Rheoliadau Dyddodi Gwastraff heb Awdurdod (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2017)

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno. Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at y pwyntiau a nodwyd o ganlyniad i'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

</AI11>

<AI12>

5       Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2017

Nododd y Pwyllgor y gohebiaeth.

</AI12>

<AI13>

6       Papur i’w nodi

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI13>

<AI14>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Derbyniwyd y cynnig.

</AI14>

<AI15>

8       Llais Cryfach i Gymru

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

</AI15>

<AI16>

9       Craffu ar bwerau dirprwyedig ym Mil yr UE (Ymadael): Ymchwiliad

Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad.

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>