Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 27 Tachwedd 2017

Amser: 15.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

15.00                                                                                 (Tudalennau 1 - 12)

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Tracey Breheny, Llywodraeth Cymru

Bethan Roberts, Llywodraeth Cymru

Janine Hale, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-28-17 – Papur 1 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â bwriad polisi

CLA(5)-28-17 – Papur 2 – Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru ynghylch Dyfarniad y Goruchaf Lys ym mater y Scotch Whisky Association v Yr Arglwydd Adfocad ac un arall

CLA(5)-28-17 – briff y Gwasanaethau Cyfreithiol (Saesneg yn unig)

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru), fel y'i cyflwynwyd (PDF 126KB)

Memorandwm Esboniadol (2MB)

 

 

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

3.1   Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Y diweddaraf ynghylch y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 13 - 14)

CLA(5)-21-17 – Papur 3 – Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Y diweddaraf ynghylch y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

</AI4>

<AI5>

3.2   Llythyr gan y Prif Weinidog

                                                                                        (Tudalennau 15 - 18)

CLA(4)-21-14 – Papur 4 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 20 Tachwedd 2017

CLA(4)-21-14 – Papur 5 – Llythyr gan y Cadeirydd i’r Prif Weinidog, 23 Hydref 2017

</AI5>

<AI6>

3.3   Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

                                                                                        (Tudalennau 19 - 21)

CLA(5)-28-17 – Papur 6 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

</AI6>

<AI7>

3.4   Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Llythyr oddi wrth y Llywydd

                                                                                                     (Tudalen 22)

CLA(5)-28-17 – Papur 7  - Llythyr oddi wrth y Llywydd, 23 Tachwedd 2017

</AI7>

<AI8>

3.5   SL(5)144 - Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017: Ymateb Llywodraeth Cymru

                                                                                        (Tudalennau 23 - 25)

CLA(5)-28-17 – Papur 8  - Ymateb Llywodraeth Cymru

CLA(5)-28-17 – Papur 9  - Adroddiad

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

5       Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): trafod y dystiolaeth

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

6       Bil yr UE (Ymadael)

                                                                                                                          

</AI11>

<AI12>

6.1   Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Hynt Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

                                                                                        (Tudalennau 26 - 30)

CLA(5)-28-17 – Papur 10 – Briff Ymchwil

</AI12>

<AI13>

6.2   Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Nodyn o gyfarfod preifat â Phwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi a Phwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr Alban

                                                                                        (Tudalennau 31 - 32)

CLA(5)-28-17 – Papur 11 - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Nodyn o gyfarfod preifat â Phwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi a Phwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr Alban

</AI13>

<AI14>

7       Y Bil Masnach

                                                                                        (Tudalennau 33 - 47)

CLA(5)-28-17 – Papur 12 – Briff Ymchwil a Gwasanaethau Cyfreithiol

</AI14>

<AI15>

8       SL(5)150 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2017: Ymateb y Llywodraeth

                                                                                        (Tudalennau 48 - 52)

CLA(5)-28-17 – Papur 13 – Ymateb y Llywodraeth

CLA(5)-28-17 – Papur 14 – Adroddiad y Pwyllgor

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>