Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 24 Ionawr 2018

Amser: 09.16 - 12.16
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4543


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Gareth Bennett AC

Dawn Bowden AC

Jayne Bryant AC

Dai Lloyd AC

David Melding AC

Simon Thomas AC

Joyce Watson AC

Tystion:

David Bolton, Melin Homes

Chris Jofeh, Grŵp Cymru Carbon Isel / Digarbon

Dr Joanne Patterson, Prifysgol Caerdydd

Hugh Russell, Cartrefi Cymunedol Cymru

David Thorpe, University of Wales Trinity St David

David Weatherall, Climate Change Expert Reference Group

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Chloe Corbyn (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' - y sesiwn dystiolaeth gyntaf

Ymatebodd Dr Joanne Patterson, o Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Chris Jofeh o ARUP a David Thorpe o'r Drindod Dewi Sant i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

</AI3>

<AI4>

4       Ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' - yr ail sesiwn dystiolaeth

Ymatebodd David Weatherall o'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Hugh Russell o Cartrefi Cymunedol Cymru a David Bolton o Melin Homes i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI4>

<AI5>

5       Papur(au) i'w nodi

Nododd y Pwyllgor y papurau.

</AI5>

<AI6>

5.1   Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft 2018-19

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 7.

Derbyniwyd y cynnig.

</AI7>

<AI8>

7       Trafodaeth breifat o'r dystiolaeth

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>