Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: 26 Chwefror 2018

Amser: 14.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (13.45-14.00)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 1

(14.00-14.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 13)

Nicola Williams, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Gideon Calder, Ymddiriedolaeth Cydraddoldeb

Koldo Casla, Just Fair

George Wilson, Liberty

</AI3>

<AI4>

Egwyl (14.45-14.50)

 

</AI4>

<AI5>

3       Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 2

(14.50-15.35)                                                                                                  

Dr Rachel Minto, Prifysgol Caerdydd

Dr Panos Kapotas, Prifysgol Plymouth

Yr Athro Simon Hoffman, Prifysgol Abertawe

</AI5>

<AI6>

Egwyl (15.35-15.40)

 

</AI6>

<AI7>

4       Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 3

(15.40-16.25)                                                                                                  

Catherine Fookes, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod

Rhian Davies, Anabledd Cymru

Andrew White, Stonewall

Uzo Iwobi, Cyngor Hil Cymru

</AI7>

<AI8>

5       Papur(au) i'w nodi

(16.25)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

5.1   Papur i'w nodi 1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - 16 Chwefror 2018

                                                                                        (Tudalennau 14 - 16)

</AI9>

<AI10>

5.2   Papur i’w nodi 2 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ynghylch argymhellion adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) – 21 Chwefror 2018

                                                                                        (Tudalennau 17 - 19)

</AI10>

<AI11>

5.3   Papur i’w nodi 3 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol argymhellion adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) – 21 Chwefror 2018

                                                                                        (Tudalennau 20 - 25)

</AI11>

<AI12>

5.4   Papur i’w nodi 4 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch argymhellion yr adroddiad goblygiadau ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) – 21 Chwefror 2018

                                                                                        (Tudalennau 26 - 27)

</AI12>

<AI13>

5.5   Papur i’w nodi 5 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch ‘Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer

                                                                                        (Tudalennau 28 - 30)

</AI13>

<AI14>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

(16.30)                                                                                                             

</AI14>

<AI15>

7       Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: trafod y dystiolaeth

(16.30-16.45)                                                                                                  

</AI15>

<AI16>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Masnachl - trafod yr adroddiad drafft

(16.45-17.30)                                                                  (Tudalennau 31 - 48)

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>