Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 26 Chwefror 2018

Amser: 14.02 - 17.12
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4631


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

David Rees AC (Cadeirydd)

Suzy Davies AC

Jane Hutt AC

Mark Isherwood AC

Jack Sargeant AC

Tystion:

Rhian Davies, Prif Weithredwr, Anabledd Cymru

Uzo Iwobi OBE, Cyngor Hiliaeth Cymru

Andrew White, Stonewall Cymru

Gideon Calder, Equality Trust

Dr Koldo Casla, Just Fair

Dr Panos Kapotas, University of Portsmouth

Nicola Williams, Equality and Human Rights Commission in Wales

Dr Simon Hoffman, Prifysgol Abertawe

Staff y Pwyllgor:

Rhys Morgan (Ail Glerc)

Gemma Gifford (Dirprwy Glerc)

Elisabeth Jones (Cynghorydd Cyfreithiol)

Nia Moss (Ymchwilydd)

Hannah Johnson

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone, Michelle Brown a Steffan Lewis.

1.3        Diolchodd y Cadeirydd i Dawn Bowden am ei gwaith ar y Pwyllgor a chroesawodd Jack Sargeant.

 

</AI1>

<AI2>

2       Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 1

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan George Wilson.

2.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI2>

<AI3>

3       Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 2

3.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dr Rachel Minto.

3.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI3>

<AI4>

4       Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 3

4.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Catherine Fookes.

4.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI4>

<AI5>

5       Papur(au) i'w nodi

</AI5>

<AI6>

5.1   Papur i'w nodi 1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - 16 Chwefror 2018

5.1 Nodwyd y papur.

</AI6>

<AI7>

5.2   Papur i’w nodi 2 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ynghylch argymhellion adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) – 21 Chwefror 2018

5.2 Nodwyd y papur.

</AI7>

<AI8>

5.3   Papur i’w nodi 3 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol argymhellion adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) – 21 Chwefror 2018

5.3 Nodwyd y papur.

</AI8>

<AI9>

5.4   Papur i’w nodi 4 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch argymhellion yr adroddiad goblygiadau ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) – 21 Chwefror 2018

5.4 Nodwyd y papur.

</AI9>

<AI10>

5.5   Papur i’w nodi 5 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch ‘Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?' - 22 Chwefror 2018

5.5 Nodwyd y papur.

</AI10>

<AI11>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI11>

<AI12>

7       Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: trafod y dystiolaeth

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI12>

<AI13>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Masnach - trafod yr adroddiad drafft

8.1 Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>