Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Mehefin 2018

Amser: 09.00 - 10.51
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4826


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Jayne Bryant AC

Angela Burns AC

Rhun ap Iorwerth AC

Caroline Jones AC

Vikki Howells AC (yn lle Julie Morgan AC)

Lynne Neagle AC

Tystion:

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Dafydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Nathan Cook, Llywodraeth Cymru

John Pugsley, Llywodraeth Cymru

David Rosser, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Claire Morris (Clerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie Morgan AC. Roedd Vikki Howells AC yn bresennol fel dirprwy.

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, a'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - 4 Mai 2018

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

</AI4>

<AI5>

3.2   Ymateb gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru at y Cadeirydd - 30 Mai 2018

3.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru at y Cadeirydd.

</AI5>

<AI6>

3.3   Adroddiad Plant Egnïol Iach Cymru 2018

3.3a Nododd y Pwyllgor adroddiad Plant Egnïol Iach Cymru 2018.

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

4.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

</AI7>

<AI8>

5       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: trafod y dystiolaeth

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>