Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Mehefin 2018

Amser: 09.16 - 12.20
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4867


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

Mark Isherwood AC

David J Rowlands AC

Lee Waters AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Yr Athro Nigel Smith, Leeds University

Kris Moodley, Prifysgol Leeds

Ed Evans, Civil Engineering Contractors Association

Keith Jones, Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru

Stuart Davies, Cymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru

John Pockett, Confederation of Passenger Transport

Gareth Mole, Bws Caerdydd

Sally Gilson, Sefydliad Cludiant Ffyrdd

Duncan Buchanan, Cymdeithas Cludiant Ffyrdd

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Abigail Phillips (Ail Glerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

</AI1>

<AI2>

2       Yr Athro Nigel Smith - Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru (Drwy gyfrwng fideo-gynhadledd)

2.1 Atebodd Yr Athro Nigel Smith a Kris Moodley gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

</AI2>

<AI3>

3       Panel Peirianneg - Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru

3.1 Atebodd Ed Evans, Keith Jones a Stuart Davies gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

</AI3>

<AI4>

4       Sefydliadau defnyddwyr ffyrdd - Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru

4.1 Atebodd John Pockett, Gareth Mole, Sally Gilson a Duncan Buchanan gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

4.2 Cytunodd John Pockett i roi tystiolaeth bellach i'r Pwyllgor ar AI

</AI4>

<AI5>

5       Papur(au) i'w nodi

</AI5>

<AI6>

5.1   Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Deiseb P-05-780 Ail-agor Gorsaf Carno

5.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

</AI7>

<AI8>

7       Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer yr hydref

7.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer yr hydref

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>