Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 17 Mai 2018

Amser: 09.30 - 14.21
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4928


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Jayne Bryant AC

Rhun ap Iorwerth AC

Caroline Jones AC

Julie Morgan AC

Lynne Neagle AC

Tystion:

Genevieve Smyth, Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Peter Hewin, Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Dr Kathryn Walters, Cymdeithas Seicolegol Prydain

Antony Metcalfe, Lleng Brydeinig Frenhinol

Paula Berry, Combat Stress

Dr Sallyanne Duncan, Prifysgol Strathclyde

Dr Ann Luce, Prifysgol Bournemouth

Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

Dr Rebecca Payne, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Jane Fenton-May, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Staff y Pwyllgor:

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

</AI1>

<AI2>

2       Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a Chymdeithas Seicolegol Prydain

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a Chymdeithas Seicolegol Prydain.

</AI2>

<AI3>

3       Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda'r Lleng Brydeinig Frenhinol a Combat Stress

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Lleng Brydeinig Frenhinol a Combat Stress.

</AI3>

<AI4>

4       Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Sallyanne Duncan, Prifysgol Strathclyde, a Dr Ann Luce, Prifysgol Bournemouth

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Sallyanne Duncan, Prifysgol Strathclyde, a Dr Ann Luce, Prifysgol Bournemouth.

</AI4>

<AI5>

5       Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd.

</AI5>

<AI6>

6       Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

</AI6>

<AI7>

7       Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Louis Appleby, Prifysgol Manchester - WEDI'I GANSLO

7.1 Cafodd y sesiwn hon ei chanslo oherwydd bod y tyst yn sâl.

</AI7>

<AI8>

8       Papurau i’w nodi

</AI8>

<AI9>

8.1   Atal hunanladdiad: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – 3 Mai 2018

8.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch adroddiad y Pwyllgor hwnnw i'w ymchwiliad i iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru.

</AI9>

<AI10>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

9.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

</AI10>

<AI11>

10   Atal hunanladdiad: trafod y dystiolaeth

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunodd i ysgrifennu at Brifysgolion Cymru ynghylch darparu cymorth i fyfyrwyr mewn perthynas ag atal hunanladdiad.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>