Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 26 Tachwedd 2018

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn nodi unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                                       (Tudalen 1)

CLA(5)-30-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol gydag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)279 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Lonydd Bysiau a Thraffig sy’n Symud (Sir Gaerfyrddin) 2018

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy’n nodi pwyntiau i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI6>

<AI7>

3.1   SL(5)277 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018

                                                                                          (Tudalennau 2 - 11)

CLA(5)-30-18 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-30-18 – Papur 3 - Gorchymyn

CLA(5)-30-18 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI7>

<AI8>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol Cyfansawdd

</AI8>

<AI9>

3.2   SL(5)278 - Rheoliadau Safonau Trapio heb Greulondeb 2019

                                                                                        (Tudalennau 12 - 44)

CLA(5)-30-18 – Papur 5 – Adroddiad     

CLA(5)-30-18 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-30-18 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI9>

<AI10>

4       Offerynnau nad ydynt yn nodi unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 ond y mae goblygiadau iddynt o ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

4.1   SL(5)276 – Rheoliadau Safonau Sootechnegol (Cymru) 2018

                                                                                        (Tudalennau 45 - 46)

CLA(5)-30-18 – Papur 8 – Adroddiad

 

</AI11>

<AI12>

4.2   SL(5)280 – Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) 2018

                                                                                                     (Tudalen 47)

CLA(5)-30-18 – Papur 9 – Adroddiad

 

 

</AI12>

<AI13>

5       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

                                                                                                                          

</AI13>

<AI14>

5.1   WS-30C(5)10 – Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 48 - 51)

CLA(5)-30-18 – Papur 10 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 11 - Sylwebaeth

 

</AI14>

<AI15>

5.2   WS-30C(5)11 – Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 52 - 55)

CLA(5)-30-18 – Papur 12 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 13 - Sylwebaeth

 

</AI15>

<AI16>

5.3   WS-30C(5)12 - Rheoliadau INSPIRE (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 56 - 59)

CLA(5)-30-18 – Papur 14 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 15 - Sylwebaeth

 

</AI16>

<AI17>

5.4   WS-30C(5)13 – Rheoliadau Darparu Gwasanaethau (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 60 - 63)

CLA(5)-30-18 – Papur 16 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 17 - Sylwebaeth

 

</AI17>

<AI18>

5.5   WS-30C(5)14 – Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 64 - 67)

CLA(5)-30-18 – Papur 18 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 19 - Sylwebaeth

 

</AI18>

<AI19>

5.6   WS-30C(5)15 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol a Rhywogaethau Estron mewn Dyframaethu (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 68 - 71)

CLA(5)-30-18 – Papur 20 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 21 - Sylwebaeth

 

</AI19>

<AI20>

5.7   WS-30C(5)16 - Rheoliadau Da byw (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 72 - 75)

CLA(5)-30-18 – Papur 22 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 23 - Sylwebaeth

 

</AI20>

<AI21>

5.8   WS-30C(5)17 – Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 76 - 80)

CLA(5)-30-18 – Papur 24 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 25 - Sylwebaeth

 

</AI21>

<AI22>

5.9   WS-30C(5)18 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol a Rhywogaethau Estron mewn Dyframaethu (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 81 - 84)

CLA(5)-30-18 – Papur 26 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 27 - Sylwebaeth

 

</AI22>

<AI23>

5.10WS-30C(5)19 - Rheoliadau Piblinellau, Petrolewm, Gwaith Trydan a Stocio Olew (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 85 - 88)

CLA(5)-30-18 – Papur 28 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 29 - Sylwebaeth

 

</AI23>

<AI24>

5.11WS-30C(5)20 -Rheoliadau Protocol Nagoya (Cydymffurfio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 89 - 92)

CLA(5)-30-18 – Papur 30 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 31 - Sylwebaeth

</AI24>

<AI25>

5.12WS-30C(5)21 -Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 93 - 96)

CLA(5)-30-18 – Papur 32 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 33 - Sylwebaeth

 

</AI25>

<AI26>

6       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI26>

<AI27>

6.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Gofyn am ddatganoli cymwysedd ar gyfer treth ar dir gwag yng Nghymru

                                                                                                     (Tudalen 97)

CLA(5)-30-18 – Papur 34 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

</AI27>

<AI28>

6.2   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

                                                                                        (Tudalennau 98 - 99)

CLA(5)-30-18 – Papur 35 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

</AI28>

<AI29>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem a ganlyn:

                                                                                                                          

</AI29>

<AI30>

8       Bil Awtistiaeth (Cymru): Adroddiad Drafft

                                                                                    (Tudalennau 100 - 135)

CLA(5)-30-18 – Papur 36 – Adroddiad Drafft

</AI30>

<AI31>

9       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C: Diweddariad

                                                                                                                          

CLA(5)-30-18 – Papur 37 – Diweddariad (Papur i ddilyn)

</AI31>

<AI32>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Amaethyddiaeth

                                                                                    (Tudalennau 136 - 138)

CLA(5)-30-18 – Paper 38 – Papur Briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI32>

<AI33>

11    Craffu ar reoliadau a wneir o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018: Y wybodaeth ddiweddaraf

                                                                                    (Tudalennau 139 - 140)

CLA(5)-30-18 – Paper 39 - Y wybodaeth ddiweddaraf

</AI33>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>