Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 26 Tachwedd 2018

Amser: 14.30 - 15.10
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5023


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Suzy Davies AC

Mandy Jones AC

Dai Lloyd AC

Lee Waters AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(5)279 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Lonydd Bysiau a Thraffig sy'n Symud (Sir Caerfyrddin) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

</AI3>

<AI4>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI4>

<AI5>

3.1   SL(5)277 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI5>

<AI6>

3.2   SL(5)278 - Rheoliadau Safonau Trapio heb Greulondeb 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI6>

<AI7>

4       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE

</AI7>

<AI8>

4.1   SL(5)276 - Rheoliadau Safonau Sootechnegol (Cymru) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

</AI8>

<AI9>

4.2   SL(5)280 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

</AI9>

<AI10>

5       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

</AI10>

<AI11>

5.1   WS-30C(5)10 – Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI11>

<AI12>

5.2   WS-30C(5)11 – Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI12>

<AI13>

5.3   WS-30C(5)12 - Rheoliadau INSPIRE (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI13>

<AI14>

5.4   WS-30C(5)13 – Rheoliadau Darparu Gwasanaethau (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI14>

<AI15>

5.5   WS-30C(5)14 – Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI15>

<AI16>

5.6   WS-30C(5)15 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol a Rhywogaethau Estron mewn Dyframaethu (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI16>

<AI17>

5.7   WS-30C(5)16 - Rheoliadau Da byw (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI17>

<AI18>

5.8   WS-30C(5)17 – Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Weinidog mewn perthynas â'r newid polisi ar gyfer tystysgrifau cymhwysedd ar gyfer lladd anifeiliaid, er mwyn egluro pam bod Llywodraeth Cymru wedi dilyn y dull hwn.

</AI18>

<AI19>

5.9   WS-30C(5)18 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol a Rhywogaethau Estron mewn Dyframaethu (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Nododd Aelodau fod y datganiad wedi'i osod 5 diwrnod ar ôl gosod y rheoliadau yn San Steffan a chytunwyd i fonitro datganiadau yn y dyfodol.

</AI19>

<AI20>

5.10 WS-30C(5)19 - Rheoliadau Piblinellau, Petrolewm, Gwaith Trydan a Stocio Olew (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI20>

<AI21>

5.11 WS-30C(5)20 -Rheoliadau Protocol Nagoya (Cydymffurfio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI21>

<AI22>

5.12 WS-30C(5)21 -Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI22>

<AI23>

6       Papurau i’w nodi

</AI23>

<AI24>

6.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Gofyn am ddatganoli cymhwysedd ar gyfer treth ar dir gwag yng Nghymru

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

</AI24>

<AI25>

6.2   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

</AI25>

<AI26>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Derbyniwyd y cynnig.

</AI26>

<AI27>

8       Bil Awtistiaeth (Cymru): Adroddiad Drafft

Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

</AI27>

<AI28>

9       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C: Diweddariad

Trafododd y Pwyllgor y diweddariad a chytunodd i dderbyn a thrafod sylwebaeth ar bob datganiad yn ei dro ar gyfer y prosesau craffu safonol yn Senedd y DU.

</AI28>

<AI29>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amaethyddiaeth

Nododd y Pwyllgor y briff a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil.

</AI29>

<AI30>

11    Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018: Diweddariad

Nododd y Pwyllgor y diweddariad gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip.

</AI30>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>