Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 26 Tachwedd 2018

Amser: 14.00 - 16.59
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5058


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

David Rees AC (Cadeirydd)

Michelle Brown AC

Vikki Howells AC

Jane Hutt AC

David Melding AC

Mark Reckless AC

Mike Hedges AC

Tystion:

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Ed Sherriff, Llywodraeth Cymru

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

Tobias Lock, University of Edinburgh

Staff y Pwyllgor:

Alun Davidson (Clerc)

Yan Thomas (Dirprwy Glerc)

Manon George (Ymchwilydd)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Joyce Watson.

1.3 Roedd Mike Hedges yn y cyfarfod fel dirprwy i Joyce Watson.

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI2>

<AI3>

3       Papur i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Papur i’w nodi 1 - Gohebiaeth gan Gyswllt Amgylchedd Cymru ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch Bil Pysgodfeydd y DU - 19 Tachwedd 2018

3.1 Nodwyd y papur.

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

5       Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI6>

<AI7>

6       Sesiwn friffio ar y Cytundeb Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

6.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio ar y Cytundeb Ymadael drafft.

6.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a chytuno arno yn amodol ar fân newidiadau.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>