Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 28 Ionawr 2019

Amser: 14.00 - 14.45
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5064


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Huw Irranca-Davies AC

David Melding AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Alun Davidson (Clerc)

Claire Fiddes (Dirprwy Glerc)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown.

</AI1>

<AI2>

2       Papur i’w nodi

</AI2>

<AI3>

2.1   Papur i’w nodi 1 – Gohebiaeth gan Mick Antoniw AC a Bethan Sayed AC at y Cadeirydd ynghylch yr adroddiad ar ‘Berthynas Cymru â Phwyllgor y Rhanbarthau yn y Dyfodol’ - 23 Ionawr 2019

2.1 Nodwyd y papur.

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI4>

<AI5>

4       Blaenraglen waith

4.1 Trafododd yr Aelodau'r flaenraglen waith a chytunwyd arni.

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>