Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11 Rhagfyr 2018

Amser: 09.31 - 10.18
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5070


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

David J Rowlands AC (Cadeirydd)

Janet Finch-Saunders AC

Mike Hedges AC

Leanne Wood AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Graeme Francis (Clerc)

Kayleigh Imperato (Dirprwy Glerc)

Kathryn Thomas (Dirprwy Glerc)

Sam Mason (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil McEvoy.

</AI1>

<AI2>

2       Deisebau newydd

</AI2>

<AI3>

2.1   P-05-849 Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd ar y camau a ganlyn:

·         ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am amser ar gyfer dadl yn y Cyfarfod Llawn o ystyried bod y ddeiseb wedi derbyn dros 5,000 o lofnodion; ac yn y cyfamser

·         ysgrifennu'n ôl at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn:

o   am fanylion canlyniad y gweithdy a drefnwyd gan Fwrdd Wroleg Cymru ar 12 Tachwedd;

o   am asesiad o argaeledd presennol sganiau mpMRI cyn-fiopsi i gleifion yng Nghymru;

o   pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i fabwysiadu sganiau mpMRI a sicrhau eu bod ar gael ledled Cymru;

o   pa gefnogaeth y byddai Llywodraeth Cymru yn ei darparu i fyrddau iechyd pe bai NICE yn adolygu ei ganllawiau i argymell defnyddio sganiau mpMRI cyn-fiopsi; a

o   ph'un a yw'n ystyried bod ateb interim priodol a fyddai'n galluogi mynediad at sganiau mpMRI i gleifion ledled Cymru, megis drwy alluogi mynediad at gyfleusterau preifat ar gyfer sganiau.

</AI3>

<AI4>

2.2   P-05-851 Dileu’r cyfyngiadau amser ar y gilfan i’r dwyrain o Grucywel

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu yn ôl at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth i ofyn:

 

 

</AI4>

<AI5>

2.3   P-05-852 Cyflwyno trwydded i reoli tir ar gyfer saethu adar hela mewn ymgais i roi terfyn ar erlid adar ysglyfaethus

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i aros am ymateb y deisebydd ar yr ymateb a gafwyd gan Weinidog yr Amgylchedd cyn ystyried a ddylid cymryd camau pellach ar y ddeiseb.

 

</AI5>

<AI6>

3       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

</AI6>

<AI7>

3.1   P-05-771 Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol ynghyd â sylwadau ychwanegol gan y deisebydd a chytunodd i:

 

 

</AI7>

<AI8>

3.2   P-05-812 Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol

Trafododd y Pwyllgor grynodeb o'r ymatebion a gafwyd gan fyrddau iechyd yng Nghymru yn ymwneud â manylion am y gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd i bobl ag anhwylder personoliaeth ffiniol yn eu hardaloedd.  Cytunodd yr Aelodau i ofyn am farn y deisebydd ar y gyfres lawn o ymatebion a ddarparwyd gan y byrddau iechyd ac, yn sgil y rhain, gofyn iddo amlinellu unrhyw ffyrdd penodol, yn ei farn ef, y gellir gwella'r gwasanaethau neu'r gefnogaeth a ddarperir ar gyfer Anhwylder Personoliaeth Ffiniol.

</AI8>

<AI9>

3.3   P-05-817 Aelodau prosthetig arbenigol i blant

Datganodd Mike Hedges y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

 

Mae cwmni yn ei etholaeth yn gwneud aelodau prosthetig drwy argraffu 3D.

 

Trafododd y Pwyllgor ymateb gan Bwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru (WHSSC) ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i:

 

o   ofyn am ragor o fanylion am yr adolygiad o fanyleb y Gwasanaethau Adsefydlu Trychedigion a Phrosthetig, gan gynnwys y broses, yr amserlenni a rhestr o'r rhanddeiliaid y mae'n bwriadu ymgynghori â hwy; a

o   cheisio rheswm llawn y tu ôl i'r cyfyngiadau o fewn y fanyleb bresennol ar gyfer Gwasanaethau Adsefydlu Trychedigion a Phrosthetig ar gyfer aelodau isaf hamdden; ac

 

o   i Lywodraeth Cymru ystyried sicrhau bod cyllid penodol ar gael i blant allu cael gafael ar aelodau prosthetig chwaraeon arbenigol; a

o   pha rwystrau sydd i ddefnyddio argraffu 3D ar gyfer cynhyrchu aelodau prosthetig.

 

</AI9>

<AI10>

3.4   P-05-842 Rhowch lais i bobl ifanc yn y broses o gomisiynu gwasanaethau lleol yng Nghymru

Trafododd y Pwyllgor ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at Gomisiynydd Plant Cymru i ofyn am ei barn ar:

o   arferion cyfredol mewn perthynas â sicrhau bod pobl ifanc yn gallu cymryd rhan yn y broses o gomisiynu gwasanaethau a llywio'r broses honno; a

o   p'un a yw Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 yn effeithiol wrth sicrhau cyfranogiad pobl ifanc wrth gomisiynu gwasanaethau lleol; a

 

</AI10>

<AI11>

3.5   P-05-807 Dylid adolygu a newid y canllawiau o ran gwobrau am bresenoldeb mewn ysgolion yng Nghymru

Bu'r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a chytunodd i gadw golwg ar y ddeiseb hyd nes y cyhoeddir y fframwaith diwygiedig ar bresenoldeb mewn ysgolion y flwyddyn nesaf, cyn penderfynu a ddylid cymryd unrhyw gamau pellach ar y ddeiseb.

</AI11>

<AI12>

3.6   P-05-824 Ffordd Osgoi Derwen Brimmon y Drenewydd

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth a chytunodd i ysgrifennu at Gyngor Sir Powys i ofyn am fanylion am unrhyw gynigion i gydnabod y Brimmon Oak fel rhan o'r ffordd osgoi newydd yr ymgynghorwyd arnynt yn lleol.

</AI12>

<AI13>

3.7   P-05-841 Cynnwys cynnig amgen ‘Pont Bendigeidfran’ ar gyfer trydedd bont dros y Fenai yn y broses asesu ffurfiol

Bu'r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i ddarparu manylion cyswllt y deisebydd i'r tîm sy'n ystyried dyluniadau posibl ar gyfer y bont newydd. Yn sgil yr ymrwymiad a wnaed gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth y bydd cynnig Pont Bendigeidfran yn cael ei asesu fel rhan o'r gwaith dylunio ar gyfer y bont, cytunodd y Pwyllgor hefyd i gau'r ddeiseb.

 

</AI13>

<AI14>

3.8   P-05-778 Amddiffyn Cyllyll Môr ar Draeth Llanfairfechan

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymarferiad asesu stoc a statws parhaus y bysgodfa.  

</AI14>

<AI15>

3.9   P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

Bu'r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd a chytunodd i aros am ymateb gan y deisebwyr i'r wybodaeth a ddarparwyd gan y Gweinidog cyn ystyried a ddylid cymryd unrhyw gamau pellach ar y ddeiseb.

</AI15>

<AI16>

3.10 P-05-844 Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Castell-nedd Port Talbot ar unwaith

Bu'r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd. Daeth yr Aelodau i'r casgliad y dylai pob Awdurdod Cynllunio Lleol wneud penderfyniadau ynghylch a ddylid adolygu cynllun datblygu lleol ai peidio ac, ar y sail honno, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb.

 

</AI16>

<AI17>

3.11 P-05-845 Rhowch Derfyn ar Wrthdaro Buddiant yng Nghyfansoddiad Awdurdodau Lleol

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodrath Leol a Gwasaneathau Cyhoeddus, y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol a'r deisebydd, a chytunodd i:

 

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>