Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 22 Tachwedd 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

 

</AI1>

<AI2>

2       Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 3, 4 ac 8 y cyfarfod heddiw a'r cyfarfod ar 28 Tachwedd 2018

(09.00)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

3       Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: trafod yr adroddiad drafft

(09.00-09.15)                                                                                                  

 

</AI3>

<AI4>

4       Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i daliadau am nwyddau cyhoeddus

(09.15-09.30)                                                                      (Tudalennau 1 - 8)

Dogfennau atodol:

Papur Preifat

</AI4>

<AI5>

5       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

(09.30 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 9 - 38)

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd

Prys Davies, Pennaeth Datgarboneiddio ac Ynni

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

 

</AI5>

<AI6>

Egwyl (11.00-11.15)

 

</AI6>

<AI7>

6       Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018: sesiwn dystiolaeth gyda Phwyllgor Newid Hinsawdd y DU

(11.15 - 12.15)                                                                (Tudalennau 39 - 51)

Dr Rebecca Heaton, Aelod Pwyllgor - Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU

Dr David Joffe, Arweinydd Tîm yr Ysgrifenyddiaeth: Dadansoddi ar draws yr economi - Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU

 

 

Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018  Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Rheoliadau Cyfrifyddu Carbon (Cymru) 2018
Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cyllidebau Carbon) (Cymru) 2018
Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Targedau Allyriadau Interim) (Cymru) 2018
Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Hedfan Rhyngwladol a Morgludiant Rhyngwladol) (Cymru) 2018
Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Terfyn Credyd Cyfrif Allyriadau Net Cymru) (Cymru) 2018

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

</AI7>

<AI8>

7       Papurau i’w nodi

</AI8>

<AI9>

7.1   Gohebiaeth gan y Cadeirydd at y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Deben, Cadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU ynghylch Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018

                                                                                        (Tudalennau 52 - 56)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Cadeirydd - 12 Tachwedd 2018

 

</AI9>

<AI10>

7.2   Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018

                                                                                        (Tudalennau 57 - 61)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Cadeirydd- 13 Tachwedd 2018

 

</AI10>

<AI11>

8       Trafod y dystiolaeth lafar

(12.15 - 12.30)                                                                                                

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>