Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Hydref 2018

Amser: 09.30 - 12.10
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5090


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Gareth Bennett AC

Andrew RT Davies AC

John Griffiths AC

Dai Lloyd AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Yr Athro Steve Ormerod, Prifysgol Caerdydd

Fredric Windsor, Prifysgol Caerdydd

Gill Bell, Marine Conservation Society

Julian Kirby, Cyfeillion y Ddaear

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Elizabeth Wilkinson (Ail Glerc)

Lorna Scurlock (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC.

 

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth un

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan yr Athro Ormerod a Fredric Morgan i lywio ei ymchwiliad.

 

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth dau

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Gill Bell a Julian Kirby i lywio ei ymchwiliad.

 

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i'w nodi

</AI4>

<AI5>

4.1   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd Dros Dro y Pwyllgor Cyllid - Cyllideb ddrafft 2019-20

Nododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd Dros Dro y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chyllideb ddrafft 2019-20.

 

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

</AI6>

<AI7>

6       Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: trafod y dystiolaeth lafar a gafwyd o dan eitemau dau a thri

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod sesiwn 1 a 2.

</AI7>

 

 

<AI8>

7       Trafod y flaenraglen waith.

Trafododd y Pwyllgor y cais gan Tidal Electric Cyf i roi cyflwyniad ar ei brosiect ynni adnewyddadwy mewn cyfarfod yn y dyfodol. Cytunodd yr aelodau i beidio â chytuno â'r cais yn yr achos hwn.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>