Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Hydref 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Ethol Cadeirydd dros dro

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 5)

</AI3>

<AI4>

3       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20: Sesiwn dystiolaeth

(09.00-10.00)                                                                    (Tudalennau 6 - 74)

Suzy Davies AC, Comisiynydd ar gyfer y Gyllideb a Llywodraethu

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

 

Papur 1 – Cyllideb Ddrafft Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2019-20

 

</AI4>

<AI5>

4       Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

(10.00-11.00)                                                                  (Tudalennau 75 - 90)

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Huw Charles, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

 

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Memorandwm esboniadol

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn dystiolaeth 1 (Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid)

(11.00-12.00)                                                                  (Tudalennau 91 - 95)

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys Cymru

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllidebu Strategol

 

Ymatebion i'r ymgynghoriad

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.00)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

7       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

(12.00-12.10)                                                                                                  

</AI8>

<AI9>

8       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20: Trafod y dystiolaeth

(12.10-12.20)                                                                                                  

</AI9>

<AI10>

9       Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(12.20-12.30)                                                                                                  

</AI10>

<AI11>

10   Gwasanaethau Archwilio Allanol i Swyddfa Archwilio Cymru

(12:30-12:40)                                                                (Tudalennau 96 - 100)

Laurie Davies, Pennaeth Gwasanaethau Busnes, Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 2 - Gwasanaethau Archwilio Allanol i Swyddfa Archwilio Cymru

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>