Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2018

Amser: 09.17 - 12.19
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5189


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Angela Burns AC

Helen Mary Jones AC

Julie Morgan AC

Lynne Neagle AC

Rhianon Passmore AC

Tystion:

Mark Isherwood AC

Catrin Edwards, Hospice UK

Kathleen Caper, Hospice UK

Dr John Wynn-Jones, WONCA Working Party on Rural Practice

Staff y Pwyllgor:

Claire Morris (Clerc)

Tanwen Summers (Ail Glerc)

lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

1.3 Datganodd Dai Lloyd AC ei fod ef a Julie Morgan AC yn aelodau o'r Grŵp Trawsbleidiol ar Ofal Lliniarol a Hosbisau.

1.4 Datganodd Angela Burns AC ei bod yn aelod pleidleisio o sefydliad Paul Sartori, sef system gofal cartref yn seiliedig ar hosbis yn Sir Benfro.

1.5 Datganodd Julie Morgan AC ei bod yn Is-lywydd yn Hosbis y Ddinas.

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn dystiolaeth gyda’r Grŵp Trawsbleidiol ar Hosbisau a Gofal Lliniarol

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Grŵp Trawsbleidiol ar Ofal Lliniarol a'r Hosbis.

</AI2>

<AI3>

3       Gofal Iechyd Gwledig: Sesiwn dystiolaeth gyda Dr John Wynn-Jones

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr John Wynn-Jones.

3.2 Cytunodd Dr John Wynn-Jones i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am y cymorth ariannol sydd ei angen ar gyfer gofal iechyd gwledig. 

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

</AI4>

<AI5>

4.1   Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Gwybodaeth ychwanegol gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

4.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

</AI5>

<AI6>

4.2   Deintyddiaeth yng Nghymru: Gwybodaeth Ychwanegol gan Gymdeithas Orthodontig Prydain am ffioedd ar gyfer cyrsiau orthodontig ôl-radd

4.2 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

</AI6>

<AI7>

4.3   Llythyr oddi wrth y Cyngor Meddygol Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

4.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI7>

<AI8>

4.4   Llythyr oddi wrth y Llywydd at Brif Weinidog Cymru

4.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI8>

<AI9>

4.5   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

4.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI9>

<AI10>

4.6   Nodyn cyngor cyfreithiol: Deddf Cydraddoldeb a gwahanu'r rhywiau mewn ysgol chwaraeon

4.6 Nododd y Pwyllgor y nodyn cyngor cyfreithiol.

</AI10>

<AI11>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y Cynnig.

</AI11>

<AI12>

6       Hosbisau a Gofal Lliniarol: Trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI12>

<AI13>

7       Gofal Iechyd Gwledig: Trafod y dystiolaeth

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI13>

<AI14>

8       Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Trafod y dystiolaeth

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>