Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 4 Mawrth 2019

Amser: 14.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(13.45-14.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

(14.00-15.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 51)

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Emma Edworthy, Llywodraeth Cymru

Rachael Clancy, Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i'w nodi

(15.00-15.05)                                                                                                  

</AI4>

<AI5>

3.1   Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'r Prif Weinidog ynglŷn â chraffu ar ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â Brexit - 6 Chwefror 2019

                                                                                        (Tudalennau 52 - 54)

Graffu ar reoliadau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Adroddiad cynnydd - Chwefror 2019

</AI5>

<AI6>

3.2   Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'r Arglwydd Boswell ynghylch cysylltiadau rhyng-sefydliadol y DU a’r UE  ar ôl-Brexit - 12 Chwefror 2019

                                                                                        (Tudalennau 55 - 56)

</AI6>

<AI7>

3.3   Papur i'w nodi 3 - Cydsyniad deddfwriaethol: y Bil Masnach - Gohebiaeth gan y Gweinidog dros Gysylltiadau Rhyngwladol i'r Cadeirydd ynghylch Bil Masnach y DU - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - 15 Chwefror 2019

                                                                                        (Tudalennau 57 - 63)

</AI7>

<AI8>

3.4   Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth gan y Farwnes Fairhead i'r Cadeirydd ynghylch y Bil Masnach - 19 Chwefror 2019

                                                                                                     (Tudalen 64)

</AI8>

<AI9>

3.5   Papur i'w nodi 5 - Gohebiaeth gan y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol a'r Gymraeg i'r Cadeirydd ynghylch cytundebau rhyngwladol - 26 Chwefror 2019

                                                                                      (Tudalennau 65 - 120)

</AI9>

<AI10>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o eitem 1 yn y cyfarfod ar 11 Mawrth 2019

(15.05)                                                                                                             

</AI10>

<AI11>

5       Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol - ystyried y dystiolaeth

(15.05-15.20)                                                                                                  

</AI11>

<AI12>

6       Amserlen ar gyfer trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol i'r Bil Masnach

(15.20-15.50)                                                              (Tudalennau 121 - 145)

</AI12>

<AI13>

7       Ystyried dull y Pwyllgor o graffu ar gytundebau rhyngwladol a osodwyd gerbron Senedd y DU

(15.50-16.20)                                                              (Tudalennau 146 - 178)

</AI13>

<AI14>

8       Ymweliad â Brwsel

(16.20-16.30)                                                                                                  

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>