Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 4 Mawrth 2019

Amser: 14.01 - 16.01
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5278


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Huw Irranca-Davies AC

Delyth Jewell AC

David Melding AC

Tystion:

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Rachael Clancy, Llywodraeth Cymru

Emma Edworthy, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Alun Davidson (Clerc)

Yan Thomas (Dirprwy Glerc)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown, Joyce Watson a Mark Reckless.

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

2.1 Atebodd y Gweinidog gwestiynau gan Aelodau.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'r Prif Weinidog ynglŷn â chraffu ar ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â Brexit - 6 Chwefror 2019

3.1 Nodwyd y papur.

</AI4>

<AI5>

3.2   Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'r Arglwydd Boswell ynghylch cysylltiadau rhyng-sefydliadol y DU a’r UE ar ôl-Brexit - 12 Chwefror 2019

3.2 Nodwyd y papur.

</AI5>

<AI6>

3.3   Papur i'w nodi 3 - Cydsyniad deddfwriaethol: y Bil Masnach - Gohebiaeth gan y Gweinidog dros Gysylltiadau Rhyngwladol i'r Cadeirydd ynghylch Bil Masnach y DU - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - 15 Chwefror 2019

3.3 Nodwyd y papur.

</AI6>

<AI7>

3.4   Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth gan y Farwnes Fairhead i'r Cadeirydd ynghylch y Bil Masnach - 19 Chwefror 2019

3.4 Nodwyd y papur.

</AI7>

<AI8>

3.5   Papur i'w nodi 5 - Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol i'r Cadeirydd ynghylch cytundebau rhyngwladol - 26 Chwefror 2019

3.5 Nodwyd y papur.

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o eitem 1 yn y cyfarfod ar 11 Mawrth 2019

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

5       Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol - trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd yr Aelodau’r dystiolaeth a gafwyd.

</AI10>

<AI11>

6       Amserlen ar gyfer trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol i'r Bil Masnach

6.1 Trafododd yr Aelodau a derbyniodd yr adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Masnach.

</AI11>

<AI12>

7       Ystyried dull y Pwyllgor o graffu ar gytundebau rhyngwladol a osodwyd gerbron Senedd y DU

7.1 Trafododd yr Aelodau a derbyniodd ddull y Pwyllgor o graffu ar gytundebau rhyngwladol a osodwyd gerbron Senedd y DU.

7.2 Cytunodd yr Aelodau i adrodd ar dri o'r cytundebau oherwydd materion a nodwyd yn y cytundebau a allai effeithio ar Gymru. Cytunodd y Pwyllgor i beidio ag adrodd ar y cytundebau a ganlyn:

</AI12>

<AI13>

8       Ymweliad â Brwsel

8.1 Trafododd yr Aelodau a derbyniodd bwyntiau gweithredu o’r ymweliad pwyllgor diweddar â Brwsel.

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>