Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 7 Mawrth 2019

Amser: Times Not Specified
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5294


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Reckless AC

David J Rowlands AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Mark Harris, Home Builders Federation

Tim Stone, Redrow Homes Limited

Jane Carpenter, Redrow Homes Limited

Daryl Jones, Persimmon Homes East Wales

Gareth Davies, Coastal Housing Group

Simon Gales, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

 

Ian Stevens, Royal Town Planning Institute Cymru

Ian Wyatt, Dŵr Cymru

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Lara Date (Ail Glerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AC a Bethan Sayed AC

1.2 Dirprwyodd Siân Gwenllian AC ar ran Bethan Sayed AC

1.3Datganodd Mark Reckless gyfranddaliadau yn Redrow Homes

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

</AI2>

<AI3>

3       Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartrefi: Cwmnïau mawr sy'n adeiladu cartrefi

3.1 Atebodd Tim Stone, Jane Carpenter, Daryl Jones a Mark Harris gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

3.2 Mae Jane Carpenter, Redrow Homes a Daryl Jones, Persimmon Homes, wedi cytuno i roi rhagor o fanylion am gyfran y bobl y maent yn eu cyflogi ac yn eu his-gontractio yng Nghymru ar adeiladu tai Cymru a hefyd o bosibl yn ardal y Cymoedd.

Hefyd, mae Redrow Homes a Persimmon Homes wedi cytuno i roi rhagor o fanylion i'r pwyllgor am y rhaglen amrywiaeth a'r ardoll brentisiaethau.

</AI3>

<AI4>

4       Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartrefi: Cynllunio

4.1 Atebodd Ian Stevens, Gareth Davies a Simon Gale gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

</AI4>

<AI5>

5       Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartrefi: Dŵr Cymru

5.1 Atebodd Ian Wyatt gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

</AI5>

<AI6>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 7 ac 8

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

</AI6>

<AI7>

7       Papur cwmpasu: Papur Gwyn Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y papur cwmpasu

</AI7>

<AI8>

8       Adroddiad drafft: Achosion o darfu ar y rheilffyrdd yn yr hydref

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>