Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Chwefror 2019

Amser: 09.20 - 12.26
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Hefin David AC

Suzy Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Siân Gwenllian AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Phil Boshier (Ymchwilydd)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

1.1 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Hefin David fod ei ferch wedi cael diagnosis o awtistiaeth.

 

1.2 Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith. 

 

1.3 Trafododd yr Aelodau raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru, â’r Biliau sy’n debygol o gael eu hanfon i’r Pwyllgor yn ymwneud â:

 

1.4 Cytunodd yr Aelodau ar y dulliau a gymerir ar gyfer darnau penodol o waith maent wedi ymrwymo i’w cynnal, gan gynnwys:

 

1.5 Cytunodd yr Aelodau i ystyried, maes o law, gwmpas y gwaith ar:

 

</AI1>

<AI2>

2       Cod drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) - gweithgor gyda rhanddeiliaid (gwahoddedig yn unig)

2.1 Trafododd y Pwyllgor y cod drafft gyda rhanddeiliaid. Byddai'r dystiolaeth yn llywio ymateb y Pwyllgor i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.

</AI2>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>