Cofnodion cryno - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Mawrth 2019

Amser: 09.32 - 12.32
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5343


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Bethan Sayed AC (Cadeirydd)

Vikki Howells AC

Delyth Jewell AC

Caroline Jones AC

David Melding AC

Rhianon Passmore AC

Tystion:

Christopher Catling, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

David Thomas, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Nia Williams, Amgueddfa Cymru

Julia Barry, Theatr Sherman

Helena Gaunt, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

John Hallam, Maindee Unlimited

Allan Herbert, Canolfan Datblygu Cymuned De Glan-yr-afon

Owain Rhys, Amgueddfa Cymru

Victoria Winkler, Sefydliad Bevan

Staff y Pwyllgor:

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC a Jayne Bryant AC.

</AI1>

<AI2>

2       Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Incwm isel

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

</AI2>

<AI3>

3       Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Treftadaeth

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.
3.2 Cytunodd Amgueddfa Cymru i roi gwybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor am y gwaith achredu y mae wedi'i wneud mewn partneriaeth ag Addysg Oedolion Cymru.

</AI3>

<AI4>

4       Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Y celfyddydau perfformio

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

</AI4>

<AI5>

5       Papurau i’w nodi

5.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papur.

</AI5>

<AI6>

5.1   Ymateb Llywodraeth Cymru i Adolygiad Ofcom o’r Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau a Rhaglenni Rhanbarthol

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI7>

<AI8>

7       Ôl-drafodaeth breifat

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>