Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Gorffennaf 2019

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

14.30                                                                                                               

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn codi unrhyw faterion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

14.30-14.35                                                                        (Tudalennau 1 - 4)

CLA(5)-23-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)429 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

2.2   SL(5)431 - Rheoliadau Traffordd yr M4 (Cyffordd 40 (Tai-bach) i Gyffordd 42 (Earlswood), Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2019

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

3       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

14.35-14.40                                                                                                    

</AI6>

<AI7>

3.1   WS-30C(5)138 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Swyddogaethau Deddfwriaethol) a Milfeddygon (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                          (Tudalennau 5 - 10)

CLA(5)-23-19 – Papur 2 – Datganiad

CLA(5)-23-19 – Papur 3 - Sylwebaeth

</AI7>

<AI8>

4       Offerynnau Statudol sydd angen cydsyniad: Ymadael â’r UE

14.40-14.45                                                                                                    

</AI8>

<AI9>

4.1   SICM(5)24 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Rhywogaethau Goresgynnol Estron, Hawliau Bridwyr Planhigion a Hadau (Diwygio ac ati) Rheoliadau (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                        (Tudalennau 11 - 40)

CLA(5)-23-19 – Papur 4 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-23-19 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-23-19 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-19 – Papur 7 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 4 Gorffennaf 2019

CLA(5)-23-19 – Papur 8 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-23-19 – Papur 9 - Sylwebaeth

</AI9>

<AI10>

5       Papur(au) i'w nodi

14.45-14.50                                                                                                    

</AI10>

<AI11>

5.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 41 - 42)

CLA(5)-23-19 – Papur 10 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 10 Gorffennaf 2019

</AI11>

<AI12>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

14.50                                                                                                               

</AI12>

<AI13>

7       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Adroddiad drafft

14.50-15.00                                                                    (Tudalennau 43 - 69)

CLA(5)-23-19 – Papur 11 – Adroddiad drafft

CLA(5)-23-19 – Papur 12 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

</AI13>

<AI14>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Gemau’r Gymanwlad Birmingham

15.00-15.10                                                                    (Tudalennau 70 - 73)

CLA(5)-23-19 – Papur 13 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

</AI14>

<AI15>

9       Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â gwaith yn y dyfodol

15.10-15.20                                                                  (Tudalennau 74 - 146)

CLA(5)-23-19 – Papur 14 – Llythyr gan y Llywydd, 10 Gorffennaf 2019

</AI15>

<AI16>

10    Blaenraglen waith

15.20-15.30                                                                (Tudalennau 147 - 149)

CLA(5)-23-19 – Papur 15 – Cylch gorchwyl drafft

</AI16>

<AI17>

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 16 Medi.

 

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>