Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Gorffennaf 2019

Amser: 14.30 - 14.57
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5448


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Carwyn Jones AC

Dai Lloyd AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Rachael Davies (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Samiwel Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC.

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(5)429 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

</AI3>

<AI4>

2.2   SL(5)431 - Rheoliadau Traffordd yr M4 (Cyffordd 40 (Tai-bach) i Gyffordd 42 (Earlswood), Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2019

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

</AI4>

<AI5>

3       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

</AI5>

<AI6>

3.1   WS-30C(5)138 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Swyddogaethau Deddfwriaethol) a Milfeddygon (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r pwyntiau a nodwyd yn y sylwebaeth.

</AI6>

<AI7>

4       Offerynnau Statudol sydd angen cydsyniad: Ymadael â’r UE

</AI7>

<AI8>

4.1   SICM(5)24 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Rhywogaethau Goresgynnol Estron, Hawliau Bridwyr Planhigion a Hadau (Diwygio ac ati) Rheoliadau (Ymadael â’r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r penderfyniad i beidio â chyflwyno cynnig i'w drafod.

</AI8>

<AI9>

5       Papurau i'w nodi

</AI9>

<AI10>

5.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol.

</AI10>

<AI11>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

</AI11>

<AI12>

7       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) a chytunodd arno.  Nododd yr Aelodau y byddai’r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol sef 2 Awst 2019.

</AI12>

<AI13>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Gemau’r Gymanwlad Birmingham

Trafododd y Pwyllgor y nodyn cyngor cyfreithiol y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gemau'r Gymanwlad Birmingham.

</AI13>

<AI14>

9       Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â gwaith yn y dyfodol

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes.

</AI14>

<AI15>

10    Blaenraglen waith

Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer ymchwiliad yn ymwneud â chydsyniad deddfwriaethol, datganoli a Brexit, a chytunodd ar y cylch gorchwyl. Cytunodd y Pwyllgor i lansio’r ymchwiliad o fewn yr wythnosau nesaf.

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>