Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Gorffennaf 2019

Amser: 14.00 - 14.49
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5473


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Delyth Jewell AC

Mark Reckless AC (yn lle Mandy Jones AC)

David Melding AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Alun Davidson (Clerc)

Rhys Morgan (Ail Glerc)

Claire Fiddes (Dirprwy Glerc)

Gwyn Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Manon George (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Mandy Jones. Dirprwyodd Mark Reckless ar ei rhan.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Huw Irranca-Davies.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

</AI2>

<AI3>

2.1   Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cadeirydd ynglŷn â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 10 Gorffennaf 2019

2.1.1  Nodwyd y papur.

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

</AI4>

<AI5>

4       Trafodaeth ar y flaenraglen waith

4.1     Trafododd Aelodau y flaenraglen waith ar gyfer hydref 2019 a chytunodd arni.

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>