Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 15 Mai 2019

Amser: 09. - 12.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5491


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Jayne Bryant AC

Helen Mary Jones AC

Lynne Neagle AC

David Rees AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Claire Morris (Clerc)

Tanwen Summers (Ail Glerc)

Bethan Kelham (Dirprwy Glerc)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Rebekah James (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Arolygiaeth Iechyd Cymru

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

2.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI4>

<AI5>

2.3   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

2.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI5>

<AI6>

2.4   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru

2.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr..

</AI6>

<AI7>

2.5   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch strategaeth unigedd ac ynysu cymdeithasol ar gyfer Cymru

2.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI7>

<AI8>

2.6   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Rhestr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan

2.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI8>

<AI9>

2.7   Llythyr gan Lywodraeth Cymru ynghylch gwasanaethau nyrsio cymunedol ac ardal

2.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI9>

<AI10>

2.8   Llythyr gan Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ynghylch yr adroddiad ‘Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc’

2.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI10>

<AI11>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

</AI11>

<AI12>

4       Deintyddiaeth yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft (2)

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno, yn amodol ar fân newidiadau.

</AI12>

<AI13>

5       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

5.1        Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>