Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 22 Mai 2019

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru - gwaith dilynol:  Sesiwn dystiolaeth 1

(09.30-10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 19)

Yr Athro Stephen Fletcher, Athro Polisi Cefnforoedd a'r Economi - Prifysgol Portsmouth

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

 

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru - gwaith dilynol:  Sesiwn dystiolaeth 2

(10.15-11.15)                                                                  (Tudalennau 20 - 32)

Sue Burton, Swyddog ACA – Ardal Cadwraeth Arbennig Forol Sir Benfro

Jonathan Monk, Rheolwr Amgylcheddol – Porthladd Aberdaugleddau

Tegryn Jones, Prif Weithredwr - Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Dogfennau atodol:

Papur - Ardal Cadwraeth Arbennig Forol Sir Benfro  (Saesneg yn unig)
Papur - Porthladd Aberdaugleddau  (Saesneg yn unig)
Papur - Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i'w nodi

(11.15-11.20)                                                                                                  

</AI4>

<AI5>

4.1   Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Archwilydd Cyffredinol Cymru - Llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

                                                                                        (Tudalennau 33 - 35)

Dogfennau atodol:

4.1 Gohebiaeth gan y Cadeirydd - 8 Mai 2019

 

</AI5>

<AI6>

4.2   Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru - Llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

                                                                                        (Tudalennau 36 - 38)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan y Cadeirydd - 8 Mai 2019

 

</AI6>

<AI7>

4.3   Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

                                                                                        (Tudalennau 39 - 41)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan y Cadeirydd - 8 Mai 2019

 

</AI7>

<AI8>

4.4   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig - Polisi Coedwigaeth

                                                                                                     (Tudalen 42)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - 9 Mai 2019  (Saesneg yn unig)

 

 

</AI8>

<AI9>

4.5   Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth

                                                                                        (Tudalennau 43 - 44)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan y Cadeirydd - 14 Mai 2019

 

</AI9>

<AI10>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 6 a 7 o’r cyfarfod heddiw

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

Egwyl (11.20-11.30)

 

</AI11>

<AI12>

Sesiwn Breifat (11.30-12.00)

 

</AI12>

<AI13>

6       Ymweliadau Rhandiroedd - Adborth

                                                                                                                          

</AI13>

<AI14>

7       Trafod yr adroddiad drafft ar Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd

                                                                                        (Tudalennau 45 - 82)

Dogfennau atodol:

Adroddiad Drafft

 

</AI14>

<AI15>

8       Ystyried yr adroddiad drafft ar Leihau gwastraff plastig

                                                                                      (Tudalennau 83 - 107)

Dogfennau atodol:

Adroddiad Drafft

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>