Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 22 Mai 2019

Amser: 09.30 - 12.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5508


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Andrew RT Davies AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Dai Lloyd AC

Jenny Rathbone AC

Tystion:

Professor Steve Fletcher, Prifysgol Portsmouth

Sue Burton, Pembrokeshire Marine Special Area of Conservation

Jonathan Monk, Porthladd Aberdaugleddau

Tegryn Jones, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Elizabeth Wilkinson (Ail Glerc)

Lorna Scurlock (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

Nododd y Cadeirydd nad oedd Gareth Bennett AC yn Aelod o'r Pwyllgor mwyach.

 

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru – gwaith dilynol: sesiwn dystiolaeth 1

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan yr Athro Stephen Fletcher i lywio ei ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru.

 

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru – gwaith dilynol: sesiwn dystiolaeth 2

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Sue Burton, Jonathan Monk a Tegryn Jones i lywio ei ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru.

 

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i'w nodi

Nododd y Pwyllgor yr holl bapurau o dan eitem 4.

</AI4>

<AI5>

4.1   Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at Archwilydd Cyffredinol Cymru – Llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

</AI5>

<AI6>

4.2   Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at Archwilydd Cyffredinol Cymru – Llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol

</AI6>

<AI7>

4.3   Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at Archwilydd Cyffredinol Cymru – Llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

</AI7>

<AI8>

4.4   Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig – Polisi Coedwigaeth

</AI8>

<AI9>

4.5   Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig – Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Amaethyddiaeth

</AI9>

<AI10>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 6 a 7

Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

</AI10>

<AI11>

6       Ymweliadau â rhandiroedd – Adborth

Rhoddodd yr aelodau adborth ar eu hymweliadau diweddar â rhandiroedd i lywio ymchwiliad y Pwyllgor i randiroedd yng Nghymru.

 

</AI11>

<AI12>

7       Trafod yr adroddiad drafft ar Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Brandio a phrosesu bwyd

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad ar Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Brandio a phrosesu bwyd, yn amodol ar fân newidiadau.

 

</AI12>

<AI13>

8       Ystyried yr adroddiad drafft ar leihau gwastraff plastig

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad ar leihau gwastraff plastig.

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>