Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 4 Gorffennaf 2019

Amser: 09.16 - 11.38
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5522


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

Angela Burns AC (yn lle Suzy Davies AC)

Janet Finch-Saunders AC

Siân Gwenllian AC

Tystion:

Dr David Blaney, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Bethan Owen, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Staff y Pwyllgor:

Dr Louisa Nolan (Ymchwilydd)

Dr Chaitanya Joshi (Ymchwilydd)

Llinos Madeley (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Phil Boshier (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Samiwel Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC a Dawn Bowden AC. Dirprwyodd Angela Burns AC ar ran Suzy Davies AC.

1.2        O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Hefin David AC ei fod yn ddarlithydd cyswllt ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

 

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn dystiolaeth ar ddyraniadau blwyddyn academaidd newydd i addysg uwch

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan CCAUC.

2.2 Cytunodd CCAUC i ddarparu dadansoddiad o gronfeydd wrth gefn prifysgolion ar gyfer y pedair blynedd diwethaf.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(xi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfod cyfan ar 10 Gorffennaf

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI7>

<AI8>

5       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Trafod y dystiolaeth wrth baratoi ar gyfer yr adroddiad drafft

5.1 Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad ar y dystiolaeth a dderbyniwyd.

</AI8>

<AI9>

6       Adroddiad ar y cyd gan y Pwyllgor Cyllid; y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg; a’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol - trafod yr ymatebion

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion i'r adroddiad.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>