Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 20 Mehefin 2019

Amser: 09.15 - 12.45
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5527


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Andrew RT Davies AC

Llyr Gruffydd AC

Jenny Rathbone AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Alan Hunt, Cyfoeth Naturiol Cymru

Ruth Jenkins, Cyfoeth Naturiol Cymru

Ruth Chambers, Green Alliance

Dr Tom West, Client Earth

Rebecca Williams, Cymdeithas y Tir a Busnesau Gefn Gwlad

Huw Thomas, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

Charlotte Priddy, Farmers’ Union of Wales

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Andrea Storer (Dirprwy Glerc)

Katy Orford (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC

</AI1>

<AI2>

2       Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit – Sesiwn dystiolaeth 2

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alan Hunt, Uwch Ymgynghorydd Polisi Brexit, Cyfoeth Naturiol Cymru; a Ruth Jenkins, Pennaeth Polisi Rheoli Adnoddau Naturiol, Cyfoeth Naturiol Cymru.

</AI2>

<AI3>

3       Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit – Sesiwn dystiolaeth 3

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ruth Chambers, Uwch Gysylltydd Materion Seneddol, Green Alliance; a Dr Tom West, Cynghorydd y Gyfraith a Pholisi, Client Earth.

 

3.2 Cytunodd Green Alliance i ddarparu enghreifftiau i’r Pwyllgor o sefydliadau sy’n rheoli swyddogaethau cynghori a rheoleiddio.

</AI3>

<AI4>

4       Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit – Sesiwn dystiolaeth 4

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Williams, Cyfarwyddwr Cymru, Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad Cymru; Huw Thomas, Ymgynghorydd Gwleidyddol, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru; a Charlotte Priddy, Swyddog Polisi, Undeb Amaethwyr Cymru.

 

 

</AI4>

<AI5>

5       Papur(au) i’w nodi

5.1 Nododd y Pwyllgor y papur gan Gyswllt Amgylchedd Cymru.

</AI5>

<AI6>

5.1   Gohebiaeth gan Gyswllt Amgylchedd Cymru at y Cadeirydd – dilyniant o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2019

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 7 cyfarfod heddiw

7.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o eitem 7 cyfarfod heddiw.

</AI7>

<AI8>

7       Egwyddorion a threfniadau llywodraethau amgylcheddol ar ôl Brexit – Trafod tystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2,3 and 4

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2,3 a 4.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>