Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Mehefin 2019

Amser: 09.30 - 12.48
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5537


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Helen Mary Jones AC

Lynne Neagle AC

David Rees AC

Tystion:

Steve Moore, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Joe Teape, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dr Philip Kloer, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Carol Shillabeer, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Rhiannon Jones, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Hayley Thomas, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Wyn Parry, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Staff y Pwyllgor:

Sarah Beasley (Clerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Dawn Bowden AC.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Dirprwyodd Darren Millar AC ar ei rhan.   

 

</AI1>

<AI2>

2       Gwaith craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda

2.1 O ran gofal llygaid, cytunodd y Bwrdd Iechyd i ddarparu’r ffigurau ar gyfer nifer y cleifion sydd wedi colli eu golwg neu sydd â’u golwg wedi gwaethygu o ganlyniad i oedi i gael triniaeth.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu’n gofyn am wybodaeth am nifer o bwyntiau nad oedd gan yr Aelodau amser i'w trafod yn ystod y sesiwn.

</AI2>

<AI3>

3       Gwaith craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

4.1  Cytunodd y Pwyllgor ar y Cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

</AI4>

<AI5>

5       Gwaith craffu Cyffredinol ar Fyrddau Iechyd: trafod y dystiolaeth

5.1 Yn ogystal â’r pwyntiau uchod, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Hywel Dda yn gofyn am ragor o wybodaeth am y mesurau sydd ar waith i ymdrin â'r galw cynyddol am asesu plant yn y gwasanaeth CAMHS, gan gynnwys y rhai sy'n aros yn hwy na'r amseroedd targed.

</AI5>

<AI6>

6       Hepatitis C: Trafod yr adroddiad drafft (2)

6.1  Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.

</AI6>

<AI7>

7       Blaenraglen waith

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar nifer o gwestiynau i’w hanfon at y Panel Goruchwylio Annibynnol ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth ymlaen llaw cyn iddo ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 17 Gorffennaf 2019.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>