Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 11 Gorffennaf 2019

Amser: 09.50 - 12.15
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5548


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Bethan Sayed AC

Joyce Watson AC

Tystion:

John Lloyd Jones, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Ceri Doyle, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Adrian Davies, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Staff y Pwyllgor:

Robert Donovan (Clerc)

Lara Date (Ail Glerc)

 

<AI1>

1       Sesiwn breifat - papur cwmpasu: Caffael

1.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

</AI2>

<AI3>

3       Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru: Blwyddyn yn ddiweddarach

3.1 Atebodd John Lloyd Jones, Ceri Doyle ac Adrian Davies gwestiynau gan aelodau'r pwyllgor

</AI3>

<AI4>

4       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

</AI5>

<AI6>

6       Adroddiad drafft: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft

</AI6>

<AI7>

7       Digwyddiad rhanddeiliaid

7.1 Cynhaliwyd cyfarfod preifat gyda rhanddeiliaid

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>