Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Rhagfyr 2016

Amser: 10.02 - 11.59
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3873


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

David Rees AC

Steffan Lewis AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Sarah Tully, Llywodraeth Cymru

Emma Cordingley, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Helen Jones (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Eluned Morgan AC.

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

 

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI2>

<AI3>

3       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

 

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Emma Cordingley - Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru; a Sarah Tully - Rheolwr Prosiect Polisi Treth Ddatganoledig, Llywodraeth Cymru ynghylch Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

 

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet y byddai'n:

 

·         darparu manylion am y gyfran o dreth tirlenwi a delir gan awdurdodau lleol;

·         darparu rhestr o'r deunyddiau cymwys presennol; ac

·         ysgrifennu at y Pwyllgor yn dilyn y trafodaethau ynghylch i ba raddau y mae'r Bil yn ymdrin â chloddio glo brig.

 

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI4>

<AI5>

5       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

 

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI5>

<AI6>

6       Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru

 

6.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad, a chytunodd i wahodd Archwilydd Cyffredinol Cymru i roi tystiolaeth lafar yn y Flwyddyn Newydd.

 

</AI6>

<AI7>

7       Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Rôl y Pwyllgor Cyllid

 

7.1 Nododd y Pwyllgor ei ofynion yn unol â'r Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 

</AI7>

<AI8>

8       Y flaenraglen waith

 

8.1 Nododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>