Concise Minutes - Y Pwyllgor Cyllid


Meeting Venue:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Meeting date: Dydd Mercher, 25 Ionawr 2017

Meeting time: 09.31 - 12.09
This meeting can be viewed
on
Senedd TV at:
http://senedd.tv/en/3876


Attendance

Category

Names

Assembly Members:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

Steffan Lewis AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Witnesses:

Jacqueline Doone, Biffa Group Limited

Jennifer Doyle, Cory Environmental

Gareth Pritchard, Deloitte LLP

Mike Trotman, Deloitte LLP

Committee Staff:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Helen Jones (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Ystyried Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft

1.1 Ystyriodd y Pwyllgor y papur a chytunodd i wahodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i mewn ar gyfer gwaith craffu pellach.

 

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees AC.

 

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr gan Ysgrifenyddion Gwladol Cymru - darpariaethau ariannol Deddf Cymru 2014 - 28 Rhagfyr 2016

3.1.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu eto at Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Llais cryfach i Gymru: ymgysylltu â San Steffan a’r sefydliadau datganoledig - 17 Ionawr 2017

3.2.1 Nodwyd y papur.

 

</AI5>

<AI6>

4       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mike Trotman, Deloitte LLP a Gareth Pritchard, Deloitte LLP.

 

</AI6>

<AI7>

5       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jennifer Doyle, Cory Environmental a Jacqueline Doone, Biffa Group Limited.

 

</AI7>

<AI8>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI8>

<AI9>

7       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>