Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 28 Mehefin 2016

Amser: 09.45 - 10.45
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3642


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd dros dro)

Adam Price AC

Nick Ramsay AC

Neil Hamilton AC (yn lle Mark Reckless AC)

Mike Hedges AC

Jeremy Miles AC

Tystion:

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Gawain Evans, Llywodraeth Cymru

Matthew Denham-Jones, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Gerallt Roberts (Dirprwy Glerc)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod cyntaf Pwyllgor Cyllid y Pumed Cynulliad.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Reckless AC ac Eluned Morgan AC.

1.3 Croesawodd y Cadeirydd Neil Hamilton AC oedd yn bresennol fel dirprwy i Mark Reckless AC.

</AI1>

<AI2>

2       Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2016-17: Sesiwn dystiolaeth

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: Mark Drakeford AC – Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Gawain Evans – Cyfarwyddwr Cyllid Llywodraeth Cymru; a Matt Denham-Jones – Dirprwy Gyfarwyddwr Rheolyddion Cyllid, Llywodraeth Cymru, ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI3>

<AI4>

4       Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2016-17: Ystyried y dystiolaeth

4.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI4>

<AI5>

5       Cyfrifoldebau'r Pwyllgor a busnes cynnar

5.1 Nododd y Pwyllgor ei gyfrifoldebau a dechreuodd ystyried ei fusnes cynnar, i’w ddychwelyd ato yn ei gyfarfod nesaf.

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>