Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 6 Gorffennaf 2016

Amser: 09.30 - 11.50
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3659


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Steffan Lewis AC

Eluned Morgan AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

David Rees AC

Tystion:

Georgina Haarhoff, Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Gerallt Roberts (Dirprwy Glerc)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd aelodau’r Pwyllgor i’r cyfarfod.

1.2 Croesawodd y Cadeirydd David Rees AC a Steffan Lewis AC fel aelodau newydd o’r Pwyllgor.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

3       Ystyried goblygiadau ariannol Bil Cymru

3.1 Ystyriodd yr aelodau oblygiadau ariannol y darpariaethau ym Mil Cymru Llywodraeth y DU.

3.2 Ystyriodd yr aelodau ddiwygiadau’r Llywydd i’r Bil a cytunodd yr aelodau i ysgrifennu i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol gyda’u barn ar y Bil.

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfan o'r cyfarfod ar 14 Gorffennaf 2016

4.1 Cytunwyd y cynnig.

</AI4>

<AI5>

5       Sesiwn briffio ar ddatganoli trethi

5.1 Cafodd Aelodau eu briffio ar ddatganoli trethi yng Nghymru gan: Georgina Haarhoff – Pennaeth Polisi Trethi a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru, Ed Sherriff – Pennaeth Strategaeth Gyllidol, Llywodraeth Cymru, a Richard Clarke – Rheolwr Polisi Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru.

</AI5>

<AI6>

6       Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2016-17: Ystyried adroddiad drafft

6.1 Cytunodd yr Aelodau yr adroddiad drafft gyda mân welliannau.

</AI6>

<AI7>

7       Cyfrifoldebau a busnes cynnar y Pwyllgor

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor eitemau o’i fusnes cynnar, a trafododd gynigion ar gyfer ymgynghoriadau yn y dyfodol.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>