Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Ionawr 2017

Amser: 09.01 - 12.31
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3874


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

David Rees AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Daniel Greenberg

Tystion:

Tara King, Cyngor Caerdydd

Dr Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr, Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Gemma Gifford (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Helen Jones (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC ac Eluned Morgan AC.

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

 

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI2>

<AI3>

3       Fframwaith Cyllidol: Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet

 

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Andrew Jeffreys ac Ed Sherriff ar y Fframwaith Cyllidol.

 

</AI3>

<AI4>

4       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

 

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chyngor Caerdydd.

 

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI5>

<AI6>

6       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn anffurfiol

 

6.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn anffurfiol gyda Daniel Greenberg, bargyfreithiwr sy'n arbenigo mewn deddfwriaeth.

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>