Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 1 Mawrth 2017

Amser: 09.32 - 11.04
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3881


Preifat

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

Steffan Lewis AC

Mark Reckless AC

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Gemma Gifford (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2  Cafwyd ymddiheuriadau gan Nick Ramsay AC a David Rees AC.

 

 

</AI1>

<AI2>

2.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - Adroddiad ar wrandawiad cyn penodi Awdurdod Cyllid Cymru - 23 Chwefror 2017

2.1 Nodwyd y papurau.

 

</AI2>

<AI3>

3       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 

</AI3>

<AI4>

4       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Trafod yr adroddiad drafft

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried unrhyw newidiadau ychwanegol dros e-bost.

 

</AI4>

<AI5>

5       Penodi Cadeirydd ac Aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

5.1 Trafododd y Pwyllgor bapur ar benodi Cadeirydd ac Aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

 

</AI5>

<AI6>

6       Blaenraglen waith - Papur cwmpasu

6.1 Trafododd y Pwyllgor bapur cwmpasu'r flaenraglen waith.

 

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>