Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Lleoliad Allanol

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mawrth 2017

Amser: 10.09 - 12.24
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3884


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

David Rees AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Dyfed Alsop, Llywodraeth Cymru

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr, Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Llywodraeth Cymru

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru

Richard Harries, Swyddfa Archwilio Cymru

Mike Usher, Swyddfa Archwilio Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Gemma Gifford (Dirprwy Glerc)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC.

 

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

 

2.1 Nodwyd y papur.

 

</AI2>

<AI3>

3       Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Swyddfa Archwilio Cymru

 

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, a'i swyddogion Mike Usher a Richard Harries ynghylch adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru – 'Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru'.

 

</AI3>

<AI4>

4       Gweithredu Darpariaethau Ariannol yn Neddf Cymru 2014: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

 

4.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, a'i swyddogion Andrew Jeffreys a Dyfed Alsop ynghylch adroddiad Llywodraeth Cymru ar Weithredu Darpariaethau Cyllidol yn Neddf Cymru 2014 (Rhan 2).

 

4.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth hefyd ynghylch y fframwaith Cyllid a gytunwyd â Llywodraeth y DU ym mis Rhagfyr 2016.

 

 

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

 

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

 

</AI5>

<AI6>

6       Gweithredu darpariaethau cyllidol: Trafod y dystiolaeth

 

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI6>

<AI7>

7       Goblygiadau ariannol Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

 

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a gafwyd.

 

</AI7>

<AI8>

8       Sesiwn Ymgysylltu ag Ysgol Bassaleg

 

8.1 Aeth y Pwyllgor i Ysgol Bassaleg ar gyfer sesiwn ymgysylltu ynghylch pwerau cyllidol datganoledig.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>