Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 29 Mawrth 2017

Amser: 09.01 - 11.53
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3885


Preifat

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

David Rees AC

Steffan Lewis AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Gemma Gifford (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

 

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI2>

<AI3>

3       Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) - Trefn y broses drafod ar gyfer Cyfnod 2

 

3.1 Cytunodd y Pwyllgor i ddilyn y drefn a ganlyn o ran trafod gwelliannau Cyfnod 2 y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru):

 

Adrannau 2-33

Atodlen 1

Adrannau 34-40

Atodlen 2

Adrannau 41-89

Atodlen 3

Adrannau 90-95

Adran 1

Teitl hir

 

 

 

 

</AI3>

<AI4>

4       Goblygiadau ariannol Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

 

4.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod goblygiadau ariannol Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) a chytunodd i wahodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i ddod i'r Pwyllgor ar gyfer gwaith craffu pellach.

 

</AI4>

<AI5>

5       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

 

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 

</AI5>

<AI6>

6       Sesiwn friffio Canolfan Llywodraethiant Cymru: Asesu Cytundeb y Fframwaith Cyllidol

 

6.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar y Fframwaith Cyllidol.

 

</AI6>

<AI7>

7       Papur cwmpasu'r ymchwiliad - Costau deddfwriaeth

 

7.1 Trafododd y Pwyllgor bapur cwmpasu ar gostau deddfwriaeth a chytunodd i gynnal ymchwiliad.

 

</AI7>

<AI8>

8       Newidiadau i Reolau Sefydlog: Proses y gyllideb

 

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i ailedrych ar y newidiadau i'r Rheolau Sefydlog yn ystod tymor yr haf.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>