Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Mai 2017

Amser: 09.01 - 12.03
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4160


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

David Rees AC

Steffan Lewis AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Andrew Hobden, Llywodraeth Cymru

Dyfed Alsop, Llywodraeth Cymru

Claire McDonald, Llywodraeth Cymru

Steve Palmer, Llywodraeth Cymru

John G Rees, Llywodraeth Cymru

Mike Thomas, Llywodraeth Cymru

David Thurlow, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Gemma Gifford (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi:

 

2.1 Nodwyd y papur.

 

</AI2>

<AI3>

3       Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

 

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant; John G Rees, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru; Andrew Hobden, Economegydd, Llywodraeth Cymru; aSteve Palmer, Pennaeth Strategaeth Tai, Llywodraeth Cymru ar y Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru).

 

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI4>

<AI5>

5       Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru): Ystyried y dystiolaeth

 

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI5>

<AI6>

6       Briff technegol: Awdurdod Cyllid Cymru

 

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor sesiwn friffio ar brototeipiau digidol gan dîm Gweithredu Awdurdod Refeniw Cymru.

 

</AI6>

<AI7>

7       Papur yn trafod dulliau gweithio – Costau deddfwriaeth

 

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad hwn i gostau deddfwriaeth.

 

</AI7>

<AI8>

8       Newidiadau i Reolau Sefydlog: Proses y gyllideb

 

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i edrych ar yr eitem hon eto yn y cyfarfod nesaf.

 

</AI8>

<AI9>

9       Briff technegol: RSM UK Audit LLP

 

9.1 Cafodd y Pwyllgor ei friffio gan RSM UK Audit LLP.

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>