Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 19 Gorffennaf 2017

Amser: 09.02 - 11.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4165


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

David Rees AC

Steffan Lewis AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Hobden, Llywodraeth Cymru

Jonathan Price, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Penderfynodd y Pwyllgor ar 13 Gorffennaf 2017 i wahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 1-3 y cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1       Trafod y dull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

 

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

 

1.2 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion ar gyfer y gyllideb ddrafft er mwyn llywio gwaith craffu'r Pwyllgor; fe’i cynhelir yn ystod toriad yr haf.

 

</AI2>

<AI3>

2       Trafod y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft

 

2.1 Cytunodd y Pwyllgor i fwrw ymlaen i gyflwyno'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

 

</AI3>

<AI4>

3       Goruchwylio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru: Penodi Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

3.1 Trafododd y Pwyllgor y broses ar gyfer penodi Archwilydd Cyffredinol nesaf Cymru.

 

</AI4>

<AI5>

4       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

4.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

</AI5>

<AI6>

5       Papur(au) i'w nodi

 

5.1 Nodwyd y papurau.

 

</AI6>

<AI7>

6       Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth: Sesiwn dystiolaeth 10 (Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol)

 

6.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Jonathan Price, Prif Economegydd Llywodraeth Cymru; ac Andrew Hobden, y Tîm Arfarnu a Dadansoddi Economaidd, Llywodraeth Cymru.

 

</AI7>

<AI8>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI8>

<AI9>

8       Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth: Trafod y materion allweddol

 

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a'r materion allweddol a oedd wedi codi o'r ymchwiliad.

 

</AI9>

<AI10>

9       Gweithredu Deddf Cymru 2017: Prif ddiwrnod penodedig

 

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor y prif ddiwrnod penodedig arfaethedig a chytunodd i ymateb i'r Llywydd.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>