Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Rhagfyr 2017

Amser: 09.33 - 12.24
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4431


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Jane Hutt AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Robert Chote, Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Effaith y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd - Papur cwmpasu

1.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried papur cwmpasu ar baratoad ariannol Cymru ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd.

</AI1>

<AI2>

2       Blaenraglen Waith - Papur cwmpasu

2.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn.

</AI2>

<AI3>

3       Offerynnau Statudol Treth: Sesiwn friffio technegol

3.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio technegol ar Offerynnau Statudol Treth gan swyddogion canlynol Llywodraeth Cymru: Liz Matthews, Rheolwr Prosiect Gweithrediadau Awdurdod Refeniw Cymru; Gurvinder Bhakar, Cyfreithiwr, Tîm y Trysorlys; Andrew Hewitt, Rheolwr Prosiect y Dreth Trafodion Tir; a Sarah Govier, Rheolwr Prosiect Polisi Trethi Datganoledig.

</AI3>

<AI4>

4       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

4.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

4.2 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC a David Rees AC.

</AI4>

<AI5>

5       Papur(au) i'w nodi:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI5>

<AI6>

5.1   PTN1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Cyllidebau Awdurdod Refeniw Cymru ar gyfer 2017/18 - 2019/20 - 4 Rhagfyr 2017

</AI6>

<AI7>

5.2   PTN2 - Adroddiad Perfformiad Corfforaethol Comisiwn y Cynulliad Ebrill 2017 - Medi 2017 - 7 Rhagfyr 2017

</AI7>

<AI8>

6       Papur briffio: Rhagolygon ar gyfer Trethi Datganoledig

6.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Robert Chote, Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar ragolygon ar gyfer trethi datganoledig.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>