Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 11 Ionawr 2018

Amser: 09.30 - 12.25
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4611


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Jane Hutt AC

Nick Ramsay AC

David Rees AC

Tystion:

Richard Harries, Swyddfa Archwilio Cymru

Mike Usher, Swyddfa Archwilio Cymru

Matthew Coe, Swyddfa Archwilio Cymru

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr, Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Llywodraeth Cymru

Claire McDonald, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio - Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - 12 Rhagfyr 2017

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol – cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 – 14 Rhagfyr 2017

</AI4>

<AI5>

2.3   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi – 13 Rhagfyr 2017

</AI5>

<AI6>

2.4   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – 15 Rhagfyr 2017

</AI6>

<AI7>

2.5   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – 21 Rhagfyr 2017

</AI7>

<AI8>

2.6   Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): Nodyn technegol

</AI8>

<AI9>

3       Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 1 (Swyddfa Archwilio Cymru)

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mike Usher, Cyfarwyddwr ac Arweinydd Sector, Iechyd a Llywodraeth Ganolog; Richard Harries, Cyfarwyddwr, Archwilio Ariannol; a Matthew Coe, Rheolwr Archwilio, ynghylch y paratoadau ar gyfer datganoli pwerau cyllidol i Gymru.

</AI9>

<AI10>

4       Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 2 (Llywodraeth Cymru)

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru; a Claire McDonald, Rheolwr Rhaglen Weithredu, Awdurdod Cyllid Cymru, ynghylch y paratoadau ar gyfer datganoli pwerau cyllidol i Gymru.

4.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu dadansoddiad o weithlu Awdurdod Cyllid Cymru o ran niferoedd, mathau o gontractau ac amrywiaeth.

</AI10>

<AI11>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI11>

<AI12>

6       Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

6.2 Nododd y Pwyllgor fod Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi gwrthod ei wahoddiad i ddarparu tystiolaeth lafar ynghylch trydydd adroddiad blynyddol Llywodraeth y DU ynghylch rhoi ar waith a gweithredu Rhan 2 (Cyllid) Deddf Cymru 2014.

</AI12>

<AI13>

7       Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017: Offerynnau Statudol ym maes treth

7.1 Trafododd y Pwyllgor Reoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Gweinyddu) (Cymru) 2018 a chytunodd i gyflwyno adroddiad arnynt.

</AI13>

<AI14>

8       Gohebiaeth gan Gomisiwn y Cynulliad

8.1 Nododd y Pwyllgor gais cyllideb atodol Comisiwn y Cynulliad a'r tanwariant rhagamcanol mewn perthynas ag arian a dynnwyd i ariannu penderfyniad y Bwrdd Taliadau.

</AI14>

<AI15>

9       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Ail Gyllideb Atodol ar gyfer 2017-18

9.1 Nododd y Pwyllgor gais cyllideb atodol yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus.

</AI15>

<AI16>

10   Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: Adolygiad o broses newydd y gyllideb

10.1 Adolygodd y Pwyllgor y broses newydd ar gyfer craffu ar y gyllideb ddrafft.

</AI16>

<AI17>

11   Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n mynd gyda deddfwriaeth: Ymateb Llywodraeth Cymru

11.1 Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

</AI17>

<AI18>

12   Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

12.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>