Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 17 Mai 2018

Amser: 09.32 - 09.58
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4836


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Jane Hutt AC

Nick Ramsay AC

David Rees AC

Staff y Pwyllgor:

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC a Neil Hamilton AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 – Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at y Cadeirydd – Cyfalaf Trafodion Ariannol - 24 Ebrill 2018

2.1.1 O ran PTN1, cytunodd y Cadeirydd i ddilyn yr ymholiad gan David Rees AC ar p’un a yw’r £22.25 miliwn ar gyfer Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru yn rhan o’r gronfa bontio o £50 miliwn ar gyfer Brexit.

</AI3>

<AI4>

2.2   PTN2 – Llythyr oddi wrth Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Cost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio: Tystiolaeth atodol - 27 Ebrill 2018

</AI4>

<AI5>

2.3   PTN3 – Cost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio: Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru - Tystiolaeth atodol - 2 Mai 2018

</AI5>

<AI6>

2.4   PTN4 - Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – Cyllidebau Atodol 2018-19 - 9 Mai 2018

</AI6>

<AI7>

2.5   PTN5 – Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – Rhoi datganoli cyllidol ar waith yng Nghymru: Ymateb Llywodraeth Cymru - 10 Mai 2018

</AI7>

<AI8>

2.6   PTN6 – Llythyr oddi wrth Archwilydd Cyffredinol Cymru – Cod Ymarfer Archwilio – 10 Mai 2018

</AI8>

<AI9>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

4       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Cynigion ar gyfer gwelliannau yng Nghyfnod 2

4.1 Ystyriodd y Pwyllgor gynigion ar gyfer gwelliannau i'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>