Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 23 Mai 2018

Amser: 09.03 - 10.26
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4838


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Jane Hutt AC

Nick Ramsay AC

David Rees AC

Tystion:

Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Albert Heaney, Llywodraeth Cymru

Judith Cole, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC a Neil Hamilton AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Tryloywder y gyllideb - 15 Mai 2018

</AI3>

<AI4>

2.2   PTN2 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) – 15 Mai 2018

</AI4>

<AI5>

3       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 7 (Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol)

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol; Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio; a Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Gweithlu a Phartneriaethau Cymdeithasol ar ei ymchwiliad i gost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio.

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

5       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI7>

<AI8>

6       Senedd@Delyn

6.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>